VD Hostivař – zkapacitnění bezpečnostního přelivu

strapi: https://strapi.manabau.cz

Detail projektu

Ve druhé polovině roku 2021 jsme jako subdodavatel generálního dodavatele, společnosti SMP Vodohospodářské stavby a.s., zahájili stavební práce na projektu VD Hostivař.

Cílem stavby bylo zlepšení protipovodňové funkce přehrady vybudováním nového bočního bezpečnostního přelivu se spadištěm. Navýšení retenční kapacity nádrže a posílení její schopnosti transformovat povodňovou vlnu.

Samotné realizaci díla předcházelo náročné založení stavby ve svažitém terénu se skalním podložím. V některých částech nově budovaného skluzu bylo nutné odstřelit křemencové skály.

Námi realizované činnosti jsme koordinovali s činnostmi generálního dodavatele. Prováděli jsme bourací a demoliční práce, výkopové práce o objemu 16 809 m3, kamenný zához a rovnaninu. Provedli jsme těsnící clonu ve stávajícím tělese hráze a přitížení u vzdušní části hráze.

U paty hráze jsme obnovili patní drén pro odvedení průsaků, aby nedocházelo k podmáčení hráze. Součástí patního drénu je drenáž i šachtice pro měření průsaků. Pro odvod prosáklé vody nyní slouží nová kanalizace. Na koruně hráze pomáhá s bezpečností nový vlnolam.

Okolí vodní nádrže Hostivař je využíváno k rekreaci veřejnosti. Celková plocha staveniště byla malá, přesto jsme zasáhli do stávající zpevněných ploch a tras komunikací. Zajistili jsme přeložku cyklostezky i přeložku veřejného osvětlení. Provedli jsme přípravné práce pro nové komunikace.

Na pravém břehu jsme provedli sadové úpravy (zj. kácení dřevin) a zajistili jsme svah proti sesuvu. Upravili jsme plochu pod hrází, včetně nového oplocení.

Ukázat na mapě

Datum výstavby:

07/2021 - 06/2023

Místo realizace:

Praha 10 – VD Hostivař

Objednatel:

SMP Vodohospodářské stavby a. s.

Výše investice:

31 127 071 Kč

Specializace:

Vodohospodářské stavby

strapi: https://strapi.manabau.cz
strapi: https://strapi.manabau.cz
strapi: https://strapi.manabau.cz
strapi: https://strapi.manabau.cz
strapi: https://strapi.manabau.cz
strapi: https://strapi.manabau.cz
strapi: https://strapi.manabau.cz
strapi: https://strapi.manabau.cz
strapi: https://strapi.manabau.cz
strapi: https://strapi.manabau.cz
strapi: https://strapi.manabau.cz